สำหรับผู้ที่สนใจ ต้องการใช้คำภาษาไทยของ Thai-ANW

ในการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา หรือทางวิชาการ กรุณาอ่านรายละเอียดและกรอกแบบฟอร์ม Thai-ANW Request Form เพื่อลงทะเบียนขอรับรหัสผ่านการเข้าคลังคำภาษาไทยบรรทัดฐานในการดาวน์โหลด

เกี่ยวกับเรา

Thai-ANW เป็นคลังคำภาษาไทยบรรทัดฐานด้านอารมณ์ความรู้สึก ที่ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้แนวความคิดของคลังคำภาษาอังกฤษบรรทัดฐานด้านอารมณ์ความรู้สึก

มาตรวัดอารมณ์ความรู้สึก

SELF-ASSESSMENT MANIKIN (Bradley & Lang, 1994) ปรับปรุงเพื่อการใช้งานโดย: วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

ลงทะเบียน

สำหรับผู้ที่สนใจต้องการใช้คำภาษาไทยของ Thai-ANW ในการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา หรือทางวิชาการ กรุณาอ่านรายละเอียดและกรอกแบบฟอร์ม

คลังคำภาษาไทยบรรทัดฐาน

การรวบรวมคำภาษาไทย และตรวจสอบคุณภาพของคำภาษาไทยบรรทัดฐานด้านอารมณ์ความรู้สึก เพื่อให้ได้คำภาษาไทย ที่มีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และผ่านการวิเคราะห์หาคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา ได้จำแนกอารมณ์ความความรู้ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความประทับใจ (Valence) ด้านการตื่นตัว (Arousal) และด้านการมีอิทธิพล (Dominance)