เกี่ยวกับเรา

About Us

ระบบคลังคำภาษาไทยบรรทัดฐานด้านอารมณ์ความรู้สึก (The Affective Norms for Thai Words (Thai-ANW) Bank System)

จันทร์เพ็ญ งามพรม (ผู้พัฒนา) (chanpen2006@gmail.com)
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี ชัดแช้ม (ที่ปรึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร. พีร วงศ์อุปราช (ที่ปรึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา

Thai-ANW เป็นคลังคำภาษาไทยบรรทัดฐานด้านอารมณ์ความรู้สึก ที่ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้แนวความคิดของคำภาษาอังกฤษบรรทัดฐานด้านอารมณ์ความรู้สึก (The Affective Norms for English Words: ANEW) โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นสิ่งเร้าสำหรับการศึกษาทางด้านอารมณ์ความรู้สึก ที่ได้รวบรวมคำภาษาไทยบรรทัดฐานด้านอารมณ์ความรู้สึกและตรวจสอบคุณภาพของคำภาษาไทย ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และผ่านการวิเคราะห์หาคุณภาพความตรง และความเที่ยงอย่างเป็นระบบ กับกลุ่มตัวอย่างทั้งเพศหญิงและเพศชายที่มีอายุระหว่าง 18-60 ปี จำนวน 1,100 คน พร้อมทั้งจัดหมวดหมู่ของอารมณ์ความรู้สึกออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความประทับใจ (Valence) ด้านการตื่นตัว (Arousal) และด้านการมีอิทธิพล (Dominance) ที่ใช้เป็นสิ่งเร้าสำหรับในงานวิจัยเพื่อตรวจสอบอารมณ์ความรู้สึก

สำหรับผู้ที่สนใจต้องการใช้คำภาษาไทยของ Thai-ANW ในการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา หรือทางวิชาการ กรุณาอ่านรายละเอียดและกรอกแบบฟอร์ม Thai-ANW Request Form เพื่อลงทะเบียนขอรับรหัสผ่านในการเข้าใช้งานหรือการดาวน์โหลดข้อมูล

หลังจากที่คุณได้รับรหัสผ่านในการเข้าใช้งานแล้ว จะมีระยะเวลาในการใช้งาน ได้ 30 วัน (สำหรับการใช้งานหรือการดาวน์โหลดข้อมูลขอความกรุณาทุกท่านปฏิบัติตาม เงื่อนไขในการใช้คำ ที่อยู่ภายในคลังคำภาษาไทยบรรทัดฐาน Thai-ANW)

ท่านที่ต้องการใช้ข้อมูลคำที่อยู่ในคลังคำภาษาไทยบรรทัดฐาน Thai-ANW หรือกล่าวถึงคลังคำภาษาไทยบรรทัดฐาน Thai-ANW ในการศึกษา และวิชาการ กรุณาอ้างอิง: จันทร์เพ็ญ งามพรม. (2560). การพัฒนาระบบคลังคำภาษาไทยบรรทัดฐานด้านอารมณ์ความรู้สึก. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา, วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา, มหาวิทยาลัยบูรพา