มาตรวัดอารมณ์ความรู้สึก

SELF-ASSESSMENT MANIKIN

มาตรวัดอารมณ์ความรู้สึกที่ใช้คือ The SELF-ASSESSMENT MANIKIN (SAM) ของ Bradley & Lang (1994)


อารมณ์ความรู้สึกด้านความประทับใจ (Valence)

(ประทับใจมาก – ไม่ประทับใจ)


อารมณ์ความรู้สึกด้านการตื่นตัว (Arousal)

(ตื่นเต้น – สงบ)


อารมณ์ความรู้สึกด้านการมีอิทธิพล (Dominance)

(กลัว – ไม่กลัว)Bradley, M. M., & Lang, P. J. (1994). Measuring emotion: The self-assessment manikin and the semantic differential. Journal of Behavioral Therapy and Experimental Psychiatry, 25, 49-59.

ปรับปรุงเพื่อการใช้งานโดย : วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา